Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) našeho e-shopu obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě.

 

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní. Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“); odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasíte. Pro účely úpravy našeho vztahu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání Vaší objednávky. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

I.      Základní údaje o naší společnosti

II.     Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III.    Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV.    Jak je to s cenou zboží a jak se platí?

V.     Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?

VI.    Odstoupení od Smlouvy

VII.   Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII.   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX.     Závěrem

 

I. Základní údaje o naší společnosti

Mendelova lékárna, s.r.o.

IČ:

26827085

DIČ:

CZ26827085

Sídlo:

Bezručova 413/2, Nový Jičín, 741 01

Kontaktní adresa:

Bezručova 413/2, Nový Jičín, 741 01

Provozovna:

Bezručova 413/2, Nový Jičín,  741 01

E-mail:

eshop@mendelovalekarna.cz

Telefon:

+420 739 892 879Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Naše společnost je oprávněna k poskytování zdravotních služeb, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Předmětem kupní smlouvy je tak zásilkový prodej léčivých přípravků specifikovaných v ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o Léčivech, tj. volně prodejných léků, dále zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a kosmetiky (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.

Naše společnost, jako provozovatel internetového obchodu www.mendelovalekarna.cz, oznámila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání s léčivými přípravky, že námi provozovaná lékárna Mendelova lékárna, s.r.o., na adrese Bezručova 413/2, Nový Jičín, 741 01, provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem.

 

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

 

Kdo je kupující?

Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, tedy nákupem některé z nabízených položek zboží.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost). Kupující bere na vědomí, že v rámci internetového obchodu jsou mimo jiné nabízeny i léčivé přípravky, jež jsou určené pouze fyzickým osobám a nejsou určeny pro podnikatelský nákup léčiv či nákup léčiv právnickou osobou.

 

Kdo je spotřebitelem?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 

Jakou smlouvu spolu uzavíráme?

Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 

Co je spotřebitelská smlouva?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním webového objednávkového formuláře.

2. Popis zboží: Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, doby použitelnosti či trvanlivosti, pokynů ke skladování a uchovávání apod.

V případě léčivých přípravků mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze registrované léčivé přípravky, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen.

3. Objednání zboží. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko „Dokončit objednávku“ pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Faktura za zboží bude vystavena a zaslána na vaši emailovou adresu po přijetí platby na účet. Nebo vám bude vydáno potvrzení o zaplacení (účet) při platbě při osobním odběru. Smlouva bude uzavřena v okamžiku, kdy Vám na email bude zasláno potvrzení o tom, že se objednávka vyřizuje.

Jako kupující souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady Vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

4. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš emailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

5. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

8. Provedením objednávky prohlašujete a zavazujete se, že zboží kupujete pro vlastní potřebu a nebudete zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení jako Kupující činíte zejména s ohledem na skutečnosti, že Prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto vaše prohlášení, jakožto Kupujícího, ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazujete se nahradit Prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které Prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených Prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

9. Věrnostní program (klientské karty) kamenné lékárny Mendelova lékárna není možno při objednání online použít. Body nebude takto možno načítat. Není tedy možné čerpat výhody, tj. možnost slevy díky klientské kartě, na e-shopu.

 

IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí?

1. Cena zboží: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP) a doběrečné. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného a doběrečného.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Způsob platby: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

  • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu ComGate, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.
  • V hotovosti při osobním odběru. Při osobním odběru je možná také platba poukázkami či benefitními kartami Benefit plus, FlexiPass, FokusPass, Edenred atd.

5. Splatnost kupní ceny: Kupní cena je splatná do 14 dní od uzavření smlouvy, tedy od přijetí emailu s informací, že se objednávka vyřizuje. Informace o splatnosti budou uvedeny v potvrzujícím emailu. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

6. Po dodání zboží vám vystavíme daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

7. Ceny i sortiment uváděné na stránkách e-shopu www.mendelovalekarna.cz je cenou zásilkového prodeje a nemusí být totožná s cenami a sortimentem v kamenné lékárně.

V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?

1. Způsob dodání. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. Dodací lhůta. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. U léčivých přípravků musí být dodrženo, aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. U ostatních přípravků či potravních doplňků pak bude expedice nejdéle do 3 pracovních dnů, od přijetí platby na účet. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na váš e-mail zadaný v objednávce, popř. sms zprávou. Dodací lhůta u zboží je zpravidla do 3-4 pracovních dní od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. Náklady na dopravu. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na eshop@mendelovalekarna.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenství a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.

U léčivých přípravků je pak umožněno vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí spotřebiteli náklady; takové léčivé přípravky se stávají nepoužitelnými léčivy a je nutno zajistit jejich odstranění (lékárnou).

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy (a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vztahuje se zejména na léčivé přípravky a potravní doplňky.

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy není umožněno ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, u platby online či při převodu z účtu. V případě platby poukázkami či kartami Benefit Plus, Edenred, FokusPass atd. bude možno vrátit peníze v hotovosti při vrácení zboží přímo v kamenné lékárně nebo převodem na vámi udaný účet.Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

4. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

5. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňujeme, že informace u produktů (obrázky a popisy) jsou poskytnuty dodavateli a mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečnosti. Takové odchylky proto nejsou důvodem pro reklamaci.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@mendelovalekarna.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

7. Po naše zákazníky provozujeme Poradnu (informační službu) poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 8:00 do 14:00). Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny. Kontakty na tuto informační službu naleznetena stránkách našeho internetového obchodu. V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře.Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

8. Pokud máte podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, doporučujeme Vám toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

 

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese eshop@mendelovalekarna.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností naší činností, pokud jde o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jeStátní ústav pro kontrolu léčiv.

I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2022